MILJÖPOLICY MOTORKLUBBEN TIERP

Miljön skall ha en central roll i Club Tierp Motorparks verksamhet. Vi skall informera och utbilda våra medlemmar i miljöfrågor både allmänna frågor samt frågor som hör samman med vår motorsportverksamhet.

I planering av verksamhet så som tävlingar, träningar och andra evenemang skall miljön och miljöfrågor finnas med som en faktor för att förhindra åverkan på vår gemensamma miljö.

Vi skall beakta och planera för hållbarhet och återvinning i verksamheten. Särskild vikt skall läggas på ljud och emissionsfrågor Motorklubben Tierp skall ha ett miljöombud och på sikt kunna tillsätta en miljögrupp inom klubben.

Vi handskas miljömedvetet med bränslen, oljor, lösningsmedel och andra kolväteföreningar som ingår i vår verksamhet.

Vi skall sprida vår kunskap och miljömedvetande till så väl publik, tävlingsutövare, myndigheter och övriga samhällsmedborgare.

Styrelsen.